top of page
Orman Yolu

Türkiye Cumhuriyeti

Sürdürülebilir Orman Yönetimi

PEFC Ulusal Standardı (PEFC-TR)

Bu standart,  PEFC ST 1003:2018 ile uyumlu olup Sürdürülebilir Orman Yönetimi Ürün ve Hizmetleri Belgelendirme Derneği (SOYDER) tarafından bir araya getirilen çok sayıda paydaşın fikir birliği ile oluşturulmuştur.  

 

Standart 7 bölüm, 18 tematik alan, 44 kriter ve 161 göstergeden oluşmaktadır. Bu standardın ilk taslağı  Eylül 2023'te yayınlanmış olup 60 gün boyunca beklenmiş ve tüm paydaşlardan alınan geri bildirimler ışında yeniden düzenlenerek Kasım 2023 tarihinde güncellenmiş versiyon tüm kullanıcılara sunulmuştur. Ardından, 26-28 Şubat 2024 tarihlerinde Bolu Orman Bölge Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen pilot çalışma neticesinde şuanki güncel halini almıştır.

Beautiful Landscape

Ulusal Orman Sertifika programımızı oluşturuyoruz.

Paydaş olmak veya takipte kalmak isteyen tüm ilgililere duyurulur.

PEFC Türkiye Ulusal Standardının Geliştirilmesi için duyuru

Development of the PEFC National Standard for Turkey

Kendi Ulusal Sürdürülebilir Orman Yönetimi sistemimizi oluşturma ve geliştirme sürecinin, dengeli paydaş temsili ile açık, katılımcı, şeffaf ve fikir birliğine dayalı olarak yürütülmesi hedefimizdir.

Standart geliştirme sürecinin, nihai içerik kadar önemli olduğuna inanıyoruz.

Development of the PEFC National Standard for Turkey

 

Following international commitments for the sustainable use of natural resources initiated at the 1992 Rio Summit; Association for Sustainable Forest Management, Forest Products and Services Certification (SOYDER), which aims to implement the Sustainable Forest Management Criteria (SFM) accepted in Forest Europe due to the increasing concern of the society about the negative effects of climate change and environmental protection requirements announces that starting the process of developing criteria and indicators for SOY according to the PEFC requirements.

SOYDER, the National Governing Body (NGB) of the PEFC(Program for Endorsement of Forest Certification) forest certification system in Turkey, is starting to develop a PEFC national forest certification system that will include national standards for Sustainable Forest Management(SFM). PEFC is the world's largest forest certification system. More than 300 million hectares of forest and more than 750,000 forest owners have been certified under this system.

In Turkey, the national standard for SFM will be in compliance with the international standard PEFC 1003: 2018 as well as the current legal framework for forest management in the country.

 

Adoption of the national standard will be carried out according to the following stages:

 

 • Determination of stakeholder list

 • Disclosure of the process to the public

 • Invite stakeholders to be involved in the process

 • Determining the composition of the working group

 • Organizing workshops for discussion on the proposed draft standard for SFM

 • Reviewing and revising the opinions and suggestions received about the content of the draft standard for SFM by the working group (60 days)

 • Working group review (30 days) of new opinions and proposals on the revised draft standard for SFM

 • Agreeing on the content of the SFM standard developed by the working group

 • Acceptance of SFM standard by SOYDER

It is aimed that the process of submitting the SFM standard to the PEFC Council for approval will continue until the end of 2022, and by this date, the evaluation and consultation process required for the approval of the national standard in the PEFC Council is completed.

Although the preparation of the standard is a process open to the public, the standard-setting rules and procedures will also be shared according to the rules and methods explained. Related procedures are published on the website: https://www.pefcturkiye.org

Questions and comments about the content of standard-setting rules and procedures or the process itself can be sent by email: info@pefcturkiye.org or

For this purpose, SOYDER invites the representatives of valuable stakeholders to participate in the preparation process of the national SFM standard by nominating the working group. Nominations of representatives of the members of the working group will be accepted until (four weeks after the announcement).

The working group is approved by SOYDER on the basis of the nominations received and the profiles of the candidates, in accordance with the principles set forth in the standard setting rules and procedures.

The working group's work on the adoption of the SOY draft standard is expected to be completed in about three months. Meetings will be held until the content of the standard is accepted by the working group, and the content of the standard can be realistically discussed and adopted.

Türkiye için PEFC Ulusal Standardının Geliştirilmesi

 

1992 Rio Zirvesi'nde başlatılan doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı için uluslararası taahhütlerin ardından; toplumun iklim değişikliğinin olumsuz etkileri konusunda artan endişesi ve çevre koruma gereksinimleri nedeniyle Forest Europe'da kabul edilen Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kriterlerinin (SOY) uygulanmasını amaçlayan, Türkiye'de Sürdürülebilir Orman Yönetimi Ürün ve Hizmetleri Belgelendirme Derneği (SOYDER) PEFC gerekliliklerine göre SOY için kriter ve göstergelerin geliştirilmesi sürecinin başlatıldığını duyurur.

Türkiye'deki PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification) orman sertifikasyon sisteminin Ulusal Yönetim Organı (UYO) olan SOYDER, Sürdürülebilir Orman Yönetimi (SOY) için ulusal standartları içerecek bir PEFC ulusal orman sertifikasyon sistemi geliştirmeye başlıyor. PEFC, dünyanın en büyük orman sertifikasyon sistemidir. 300 milyon hektardan fazla orman ve 750.000'den fazla orman sahibi bu sistem kapsamında sertifikalandırılmıştır.

 

Türkiye'de SOY için ulusal standard, uluslararası PEFC 1003: 2018 standardının yanı sıra ülkedeki orman yönetimi ile ilgili mevcut yasal çerçeve ile uyumlu olacaktır. 

Ulusal standardın benimsenmesi aşağıdaki aşamalara göre gerçekleştirilecektir:

 

 • Paydaş listesinin belirlenmesi

 • Sürecin kamuoyuna duyurulması

 • Paydaşların sürece dahil olmaları için davet edilmesi

 • Çalışma grubunun kompozisyonunun belirlenmesi

 • SOY için önerilen taslak standart hakkında tartışma için çalıştayların düzenlenmesi

 • SOY için taslak standardın içeriği hakkında alınan görüş ve önerilerin çalışma grubunca gözden geçirilerek revize edilmesi (60 gün)

 • SOY için revize edilen taslak standardı hakkındaki yeni görüş ve önerilerin çalışma grubunca tekrar gözden geçirilmesi (30 gün)

 • Çalışma grubu tarafından geliştirilen SOY standardının içeriği üzerinde mutabakat sağlanması

 • SOYDER tarafından SOY standardının kabulü

SOY standardının onaylanması amacı ile PEFC Konseyine sunulması sürecinin 2022 sonuna kadar sürmesi ve bu tarihe kadar PEFC Konseyinde ulusal standardı onaylaması için gerekli değerlendirme ve istişare sürecinin tamamlanması hedeflenmektedir.

Standardın hazırlanması kamuoyuna açık bir süreç olmakla birlikte, standart belirleme kuralları ve prosedürler de açıklanan kural ve metotlara göre paylaşılacaktır. İlgili prosedürler web sitesinde yayınlanmaktadır: https://www.pefcturkiye.org

Standart belirleme kuralları ve prosedürlerinin içeriği veya sürecin kendisiyle ilgili sorular ve yorumlar e-posta ile gönderilebilir: info@pefcturkiye.org

Bu amaçla SOYDER, değerli paydaşların temsilcilerini çalışma grubuna aday göstererek ulusal SOY standardı taslağının hazırlanması sürecine katılmaya davet eder. Çalışma grubundaki üyelerin temsilcilerinin adaylıkları (ilandan dört hafta sonra) tarihine kadar kabul edilecektir.

Çalışma grubu, alınan adaylıklar ve adayların profilleri temelinde, standart belirleme kural ve prosedürlerinde belirtilen esaslara uygun olarak SOYDER tarafından onaylanır.

 

Çalışma grubunun SOY taslak standardı kabulü üzerinde çalışmasının yaklaşık üç aylık sürede tamamlanması bekleniyor. Çalışma grubu tarafından standardın içeriği kabul edilinceye kadar toplantılar düzenlenecek ve standardın içeriği gerçekçi bir şekilde tartışılıp benimsenebilecektir.

bottom of page